Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 

w Drwęczy

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Drwęczy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • pliki graficzne nie posiadają alternatywnego tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-28
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Merchel
 • e-mail: [email protected]
 • telefon: 29 761 73 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drwęczy
 • Adres: 07-411 Rzekuń, Drwęcz 44
 • e-mail: [email protected]
 • telefon:  29 761 73 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

1.     Opis dostępności wejścia do budynku

Szkoła posiada jedno wejście do budynku.

2.     Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Szkoła nie posiada wind.

3.     Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 Szkoła nie posiada informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

4.     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe. Miejsce dla samochodów osobowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową zostało oznakowane i znajduje się przy wejściu do szkoły.

5.     Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

Skip to content