Terminarz – egzamin ósmoklasisty 2022\2023

Egzamin Ósmoklasisty 2023

23maja 2023  – Język polski –wtorek

 

 

 

 

24 maja 2023  – Matematyka – środa

25 maja 2023 – Język obcy nowożytny – czwartek

 Dodatkowe terminy egzaminu  ósmoklasisty –12, 13, 14  czerwca 2023 godz.9.00

  3 lipca 2023–przekazanie wyników;

 6 lipca 2023 r. – przekazanie przez OKE zaświadczeń z egzaminu do szkół

  6 lipca 2023 r. – wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu.

Język polski –  godz. 9.00 -11.00 – (120 minut)– przedłużenie 60min.

Matematyka – godz. 9.00- 10.40 – (100 minut)– przedłużenie 50 min.

Język obcy nauczany w szkole jako obowiązkowy – godz. 9.00- 10.30

(90 minut)– przedłużenie 45 min.

 

Terminarz realizacji zadań na rok szkolny  2022/2023

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

Zapoznanie Rodziców klas 8
z procedurami egzaminu ośmioklasisty – Przypomnienie terminów dostarczania opinii i orzeczeń.

Wrzesień roku poprzedzającego egzamin

wychowawca

Dostarczanie opinii, orzeczeń, zaświadczeń  do sekretariatu – (potwierdzenie przyjęcia), przekazanie informacji wychowawcy, pedagogowi.

do 15 października roku poprzedzającego egzamin

Wychowawcy, pedagog

Zapoznanie z procedurami egzaminu uczniów klas 8 (odnotowanie w dzienniku).

Wrzesień/kwiecień – przypomnienie

Wychowawcy

Zebranie deklaracji wyboru języka
i przekazanie do sekretariatu.

Do 30 września

Wychowawcy

 Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy
z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do potrzeb uczniów.

Do 28 września

Wychowawcy

Przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach
w uczeniu się.

Do 17 października

rodzic /wychowawca

Określenie przez radę pedagogiczną sposobów dostosowań warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości zdających.

Inne dostosowania, wynikające z opinii oraz orzeczeń – komunikat dyrektora CKE.

Do 21 listopada

Rada Pedagogiczna

Złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji  przez Rodzica/opiekuna  w przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia

Do 24 listopada

Rodzic/opiekun

Przekazanie danych do OKE

Do 30 listopada

Sekretariat, dyrektor

Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości  i przekazanie tej informacji do OKE

Do 23 lutego

Dyrektor/wychowawca 

Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego  i przekazanie tej informacji do OKE

Do 9 maja

dyrektor

Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE

Maj

dyrektor

Przypomnienie uczniom procedur egzaminu ósmoklasisty – przekazanie informacji dla ucznia

Kwiecień

Wychowawcy

Egzamin ósmoklasisty

23, 24, 25 maja  2023

SZE

Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy do egzaminu przystąpią w terminie dodatkowym

maj

Przew. SZE

Ogłoszenie wyników egzaminu

3 lipca 2023

OKE

Możliwość sprawdzenia wyników w systemie ZIU

3 lipca od godz. 10.00

OKE

Egzamin dodatkowy

12, 13, 14  czerwca –  2023

OKE

Wydanie świadectw i zaświadczeń o zdobytych punktach

6 lipca 2023

Wychowawcy

 

Skip to content