Podstawowe Zadania:

1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów

2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów

3.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

4. Podejmowanie działań z  zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

5.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych  i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

9. Pomoc materialna

10. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji

Godziny pracy:

Pedagog szkolny jest do dyspozycji uczniów i rodziców w każdy czwartek w godz: 10:00-15:00.


Nasze zajęcia

Skip to content