Organ prowadzący: Gmina Rzekuń

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Mazowiecki Kurator Oświaty

Skip to content