W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej zwane inaczej zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Są to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi, przede wszystkim z dysleksją rozwojową, dyskalkulią lub dzieciom zagrożonym tymi dysfunkcjami. Rozwijają i aktywizują wszystkie te funkcje intelektualne i osobowościowe uczniów, które umożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie w klasie i w szkole.

Celem terapii pedagogicznej jest:

– pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie im prawidłowego funkcjonowania

w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych

-stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów

z utrudnieniami rozwojowymi na miarę ich możliwości;

– stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się poprzez:

*ćwiczenia orientacji przestrzennej;

*ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała;

*ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej

*ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej ;

*ćwiczenia sprawności manualnej;

*ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentracje uwagi, spostrzegawczości;

*ćwiczenia kształtujące umiejetność porównywania, segregowania i samokontroli;

*ćwiczenia sprawności ortograficznej- umiejętności zastosowania zasad ortograficznych.

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela posiadającego przygotowanie z zakresu terapii pedagogicznej .

Skip to content